• label1

  • label2

Poljoprivreda

Potpore ribarima

 

  1. PRAVILNIK o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« - (NN 88/16.)

 

  1. 2.    NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« - (NN 92/16.)

-        informacija, dostavlja se

Poštovani,

obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 88/16. objavljen

 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«

Pravilnik stupa na snagu 01.10.2016.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., a u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, te u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2015/531, utvrđivanjem troškova prihvatljivih za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u cilju poboljšanja higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara, zaštite i obnove morske bioraznolikosti i ekosustava, ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila (SL L 86 od 31. 3. 2015.)

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje

»Povlastica za gospodarski ribolov« je isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarski ribolov na moru sukladno Zakonu o morskom ribarstvu odnosno gospodarski ribolov na slatkim vodama sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu

»Ribolovna aktivnost« je potraga za ribom, bacanje, polaganje, povlačenje i potezanje ribolovne opreme, izvlačenje ulova na palubu, prekrcaj, zadržavanje na palubi, prerada na brodu, prebačaj, stavljanje u kaveze, tov i iskrcaj ribe i proizvoda ribarstva;

»Ribolovni dan« je svaki kalendarski dan kada se obavlja ribolovna aktivnost, a koji je evidentiran sukladno Zakonu o morskom ribarstvu odnosno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu te u skladu sa propisima iz područja dostave očevidnika i/ili izvješća o ulovu odnosno popisa ulova u gospodarskom ribolovu;

Predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila.

Korisnik potpore je vlasnik ribarskog plovila.

Korisnik ne smije ribarsko plovilo koje je predmet potpore prenijeti izvan Europske unije najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

Ribarsko plovilo u segmentu gospodarskog ribolova na slatkim vodama, koje je predmet potpore, mora djelovati isključivo na slatkim vodama tijekom pet godina nakon konačne uplate sredstava korisniku.

Prihvatljiva ulaganja su:

a) ulaganja u plovilo sa ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova, te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu su prihvatljiva ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata;

b) revizije i sustavi energetske učinkovitosti;

c) studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila.

Prihvatljiva ulaganja obuhvaćaju ulaganja u poboljšanje hidrodinamike trupa plovila i pogonskog sustava plovila, te u smanjenje potrošnje električne i termalne energije.

Prihvatljivi troškovi su slijedeći troškovi:

a)    Prihvatljivi troškovi povezani s hidrodinamikom trupa plovila

b)    Prihvatljivi troškovi povezani s poboljšanjem pogonskog sustava plovila

c)    Prihvatljivi troškovi za ulaganja u ribolovni alat i opremu

d)     Prihvatljivi troškovi povezani s ulaganjima u cilju smanjenja potrošnje električne i termalne energije

e)    Prihvatljivi troškovi za ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti i studija za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja. 

Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.666.667 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 2.000.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

–    666.667 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske 

Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.

Potpora se za istu vrstu ulaganja za isto ribarsko plovilo može dodijeliti samo jedanput tijekom razdoblje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku temeljem Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).

Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.

Natječaj se može raspisivati do potpunog iskorištenja financijskih sredstava iz članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za potporu se podnosi po ribarskom plovilu. 

Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena rang-lista temeljem dodijeljenih bodova. 

Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela, kontrolom prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

NATJEČAJ za dodjelu potpore u okviru mjere I.20.

»Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 92/16.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu traje do 15. prosinca 2016. godine.

Predmet ovoga Natječaja su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (Narodne novine broj 88/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr/ribarstvo).

Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu na temelju ovoga Natječaja iznosi 200.000 kuna

Zahtjev za potporu se podnosi po ribarskom plovilu.

Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjev za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/).

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju propisanu Prilogom I. ovoga Natječaja.

Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/).

Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi se u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. ‘Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena’ – ne otvarati«.

Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca Zahtjeva za isplatu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo).

 

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu je 1. lipnja 2017. godine.

 

Prijava korisnika