• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

Pravilnik NN 88 Natječaj NN 94

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.9. »PRIVREMENI PRESTANAK RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI« PRIDNENIM POVLAČNIM MREŽAMA – KOĆAMA ZA RUJAN/LISTOPAD 2016. GODINE

 

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 88/16., a stupa na snagu 01.10.2016. godine.

FINANCIRANJE

Sredstva javne potpore za provedbu mjere na temelju ovog Pravilnika i Natječaja iznose ukupno 3.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 1.500.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 1.500.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem ovog Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija i Republika Hrvatska sudjeluju sa po 50 posto udjela.

Udio javne potpore iznosi 100 posto.

Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu.

Potpora se po plovilu može dodijeliti na najviše šest mjeseci u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

Zahtjev za potporu podnosi se po ribarskom plovilu

Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku na temelju Natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).

Na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9 »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2016. godine (Narodne novine broj 88/2016), Ministarstvo poljoprivrede objavilo je

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2016. godine.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 94/16.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 17. listopada 2016. godine, a traje do 1. prosinca 2016. godine.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, za razdoblje iz članka 3. stavka 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2016. godine (Narodne novine broj 88/2016)

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva

Iznosi i udio potpore propisani su u članku 7. i Prilogu II. Pravilnika.Iznosi potpore isplaćuju se na račun ovlaštenika povlastice.

Za razdoblje privremene obustave iz članka 3. stavka 3. Pravilnika, ovlaštenik povlastice je za sve članove posade koji su predmet potpore, uz redovan obračun za mjesec rujan i mjesec listopad 2016. godine, obvezan obračunati i isplatiti naknadu plaće prema odredbama propisanim člankom 95. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014).

Iznimno od stavka 3. ove točke, u slučaju kada ovlaštenik povlastice kao vlasnik obrta, kojemu se dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti, traži na temelju Pravilnika i ovoga natječaja potporu i kao član posade, dužan je za mjesec rujan i mjesec listopad 2016. godine platiti doprinose sukladno rješenju Porezne uprave.

Korisnik podnosi Zahtjev za potporu na obrascu Zahtjev za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže popratnu dokumentaciju propisanu Prilogom I. ovoga natječaja.

Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo).

Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija podnosi se u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (koćarski ribolov rujan/listopad 2016.) – ne otvarati«.

Pravilnik, Natječaj, obrasci Zahtjeva za potporu te obrasci Izjave ovlaštenika i Izjave člana posade se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede

http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3885

ili se mogu zatražiti u područnoj jedinici Uprave ribarstva.

 

 

 

Prijava korisnika