• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

Paušalno oporezivanje obrtnika u 2013. godini

 

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN 143/06 i 44/12) od 01.01.2013. uvode se bitne izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti.

Uvjeti za paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti su:

  • da obrtnik nije obveznik PDV-a (ni kao obvezni, ni kao dobrovoljni obveznik)
  • da po osnovi samostalnih djelatnosti godišnje ne ostvari ukupne primitke veće od 149.500,00 kn (u godini koja prethodi godini prelaska na paušalno oporezivanje)
  • da nema izdvojenih pogona
  • da ne obavlja djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine (osim prodaje vlastitih proizvoda).

Od iduće godine paušalno se može oporezivati i dohodak ostvaren u zajedničkom obrtu, pod uvjetom da svaki suvlasnik zajedničkog obrta pojedinačno ispunjava navedene uvjete, te da ukupni primitak od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti ne prelazi iznos od 149.500,00 kn.

Ako obrtnik tijekom paušalnog oporezivanja prijavi novu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine, s danom početka obavljanja te djelatnosti prestaje mu pravo na paušalno oporezivanje pa mora početi voditi poslovne knjige, o čemu treba obavijestiti Poreznu upravu na obrascu RPO.

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se u iznosu od:

  • 12.750,00 kn (ako je ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kn), ili
  • 17.250,00 kn (ako je ukupni godišnji primitak od 85.000,00 do 115.000,00 kn), ili
  • 22.425,00 kn (ako je ukupni godišnji prihod od 115.000,00 do 149.500,00 kn).

Utvrđeni godišnji paušalni dohodak je i porezna osnovica za primjenu stopa poreza na dohodak (12%), te se obračunati porez uvećava za propisani prirez. U slučaju privremene obustave obavljanja obrta, paušalni porez na dohodak utvrđuje se razmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti.

Godišnji paušalni porez na dohodak kao i rokove plaćanja utvrđuje rješenjem Porezna uprava. Obrtnik koji porez na dohodak plaća paušalno ne može po toj osnovi podnijeti poreznu prijavu.

Obrtnik paušalist od poslovnih knjiga propisanih poreznim propisima vodi samo Knjigu prometa (Obrazac KPR), u koju obavezno upisuje, pored iznosa naplaćenih u gotovini, i iznose naplaćene bezgotovinskim putem. Obrtnik paušalist mora i nadalje za svaku isporuku i obavljenu uslugu izdati račun propisanog sadržaja. Međutim, onaj obrtnik paušalist koji prodaje vlastite proizvode u maloprodaji (npr. na štandu), mora i nadalje voditi Knjigu popisa robe, jer tu knjigu propisuje Zakon o trgovini a ne porezni propis.

Obrtnik paušalist dužan je prema evidentiranom prometu u Knjizi prometa, najkasnije 15 dana po isteku godine podnijeti Poreznoj upravi propisano «Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom porezu na dohodak i prerezu poreza na dohodak u ____ godini» (Obrazac PO-SD). Ukoliko se prema tom izvješću utvrdi razlika u paušalnom porezu, Porezna uprava će rješenjem utvrditi novi iznos paušalnog dohotka, poreza i prireza, te razliku paušalnog poreza za uplatu ili povrat za proteklu godinu.

Obrtnici koji ispunjavaju propisane uvjete za paušalno oporezivanje, i žele iduće godine prijeći na taj način oporezivanja, moraju Poreznoj upravi do kraja kalendarske godine za iduću, a najkasnije do 15.01. iduće godine predati obrazac RPO i Prilog A, na kojem će zaokružiti da od 01.01.2013. žele prijeći na paušalno oporezivanje, tj. pod razlog upisa zaokružiti točku 2.5. Također treba priložiti: Pregled primitaka i izdataka i Pregled ukupnog iznosa tražbina (Evidencija o tražbinama i obvezama – Obrazac TO) za prethodnu godinu.

Za male obrte ovaj način plaćanja poreza na dohodak može biti povoljniji jer se plaćaju znatno manji doprinosi. Međutim, svatko treba pojedinačno razmotriti koliko mu je povoljno prijeći na paušal.

Važno je napomenuti da kod prijelaza sa redovnog oporezivanja na temelju poslovnih knjiga na paušalno oporezivanje obrtnik treba saldirati porezne obveze iz svojih knjiga na način propisan za prestanak djelatnosti (nenaplaćena potraživanja su primitak, neplaćena dugovanja su izdatak, tržišna vrijednost dugotrajne imovine, zaliha, repromaterijala i drugog je primitak, knjigovodstvena vrijednost dugotrajne imovine je izdatak, itd.). Ovisno o vrijednosti imovine koja je evidentirana u obrtu, to može značiti i veći iznos poreza koji treba platiti prilikom prijelaza na paušalno oporezivanje.

 

 

Prijava korisnika