• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

ZAŠTITA NA RADU – kratki podsjetnik na obveze

 

- SVI poslodavci moraju izraditi Procjenu opasnosti, bez obzira na djelatnost koju obavljaju i bez obzira na broj radnika. Revizija procjene mora se obaviti najmanje svake dvije godine. Procjena opasnosti je temelj za izradu posebnog pravilnika o provedbi zaštite na radu kod poslodavca, što su obavezni izraditi oni koji zapošljavaju više od 20 radnika.

- Poslodavac (obrtnik) ili drugi rukovodeći radnik kojeg ovlasti posebnom pisanom odlukom, kao i svaki poslovođa izdvojenog pogona, koji mora biti pisanom odlukom ovlašten, brine o provođenju mjera zaštite na radu i poduzimanje svih potrebnih radnji, te sudjeluje u praktičnom djelu osposobljavanja za rad na siguran način. Prije toga oni moraju proći stručno osposobljavanje (jednodnevni seminar) za ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu.

- I nadalje kod svakog poslodavca mora postojati osoba koja je zadužena za organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, a to može biti:

- zaposleni radnik (ako je položio opći dio ispita stručnjaka zaštite na radu)

- zaposleni stručnjak zaštite na radu

- obrtnik osobno (ako je položio opći dio ispita stručnjaka zaštite na radu i zapošljava manje od 50 radnika)

- ovlaštena stručna organizacija s kojom je poslodavac sklopio ugovor.

- SVI radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način na svom radnom mjestu (bez obzira o kojoj je vrsti poslova riječ). Prije stupanja na rad poslodavac mora radnika upoznati sa svim potencijalnim opasnostima za život i zdravlje, a dok ga ne osposobi za rad na siguran način (rok 30 dana) mora mu osigurati rad pod nadzorom osobe osposobljene za rad na siguran način. Praktični dio ovog osposobljavanja na konkretnom radnom mjestu provodi osposobljeni ovlaštenik poslodavca, koji o tome sastavlja zapisnik i prilaže ga uvjerenju o provedenom teoretskom osposobljavanju za rad na siguran način od ovlaštene stručne organizacije.

- Svi radnici moraju biti osposobljeni za zaštitu od požara. Ispitivanje postavljene vatrogasne opreme (aparata, hidrantske instalacije, panik rasvjete, tipkala) mora se izvršiti najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene organizacije.

- Najmanje jedan radnik na svakom mjestu rada (u svakom pogonu, poslovnoj jedinici) mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći, te u prostoru treba biti ormarić sa opremom za prvu pomoć.

- Poslodavac s manje od 20 radnika mora obavijestiti radnike (pisana obavijest na oglasnoj ploči) da imaju pravo izabrati povjerenika radnika za zaštitu na radu. Kod poslodavca s više od 20 radnika radnici među sobom biraju povjerenika radnika za zaštitu na radu. Broj i raspored povjerenika radnika utvrđuje se procjenom opasnosti. On se bira tajnim glasanjem na rok od 3 godine (redovni izbori održavaju se u ožujku). Zadaci povjerenika su da, vezano za zaštitu na radu zaposlenih radnika: podnosi prijedloge, predlaže poduzimanje određenih mjera, podnosi prigovore nadležnim tijelima ako poduzete mjere nisu odgovarajuće, sudjeluje u planiranju unapređenja rada, ima pravo biti obaviješten o svim promjenama koje utječu na sigurnost, ima pravo uvida u dokumentaciju vezanu za sigurnost i zdravlje radnika, izvijestiti inspektora o svojim zapažanjima, prisustvovati inspekcijskom nadzoru, dati očitovanje na nalaz inspektora, i dr.

- Izvršiti ispitivanje (atestiranje) električnih instalacija, uređaja i strojeva – svake 2 godine, a po potrebi i prije isteka dvije godine (npr. premještanje, popravak, remont strojeva i sl.).

- Osigurati potrebna odgovarajuća zaštitna sredstva, pobrinuti se da ih radnici redovno koriste, te da budu ispravna.

- Izraditi pisane upute za rad na mjestima gdje postoje opasnosti (uz strojeve, opasne alate, rad sa opasnim kemikalijama i sl.), kako bi se radni proces odvijao u skladu s propisanim mjerama zaštite.

- Postaviti potrebne znakove opasnosti i obavijesti, obilježiti putove za evakuaciju i spašavanje.

- Radnike koji rade ili se zapošljavaju na poslovima s posebnim uvjetima rada, ili ako je to propisano posebnim propisom, treba poslati na preventivne liječničke preglede kod izabranog specijaliste medicine rada prije početka rada i na periodičke preglede tijekom zaposlenja u rokovima koje naznači liječnik medicine rada na uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti. Za poslove s posebnim uvjetima rada obično su propisani i uvjeti potrebne dobne granice i stručne osposobljenosti.  

- Kupiti Knjigu nadzora zaštite na radu i držati je u poslovnom prostoru (u nju će inspektor upisivati svoje odluke i naloge koje donese pri kontroli).

- Poslodavac je dužan čuvati:

- tehničku dokumentaciju iz koje je vidljiva primjena osnovnih pravila zaštite na radu za objekt ili dio objekta koji koristi za radne i pomoćne prostorije tako dugo dok ih koristi,

- upute o načinu korištenja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima dok te strojeve i uređaje koristi,

- planove uređenja privremenih radilišta dok ta radilišta koristi,

- isprave o obavljenim ispitivanjima iz članka 53. ovoga Zakona,

- dokaze o ispravnosti instalacija.

Poslodavac je dužan voditi evidencije o:

- zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način,

- zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada,

- opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi,

- ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika.

- Poslodavac je dužan prijaviti inspektoru rada (zaštite na radu) o svakoj težoj, smrtnoj ili skupnoj ozljedi na radu odmah, a u roku od 48 sati dati pisano izvješće. Poslodavac je dužan inspektoru rada prijaviti i svaku drugu ozljedu koja ima posljedicu izostanak radnika s posla tri ili više dana, ali je ta obaveza ispunjana ako je u roku od 8 dana od ozljede o tome izvijestio HZZO (na propisanoj prijavi povrede na radu).

- Za rad na računalu treba imati posebnu procjenu opasnosti za rad na računalu, ukoliko radnik dnevno provede na radu 4 ili više sati za računalom.

- Ukoliko se radi o djelatnostima u kojima u procesu rada nastaju buka i vibracije, rad utječe na temperaturu, vlažnost i strujanje zraka, ako se koriste ili proizvode opasne tvari, nastaju opasna zračenja ili je potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu – treba svake dvije godine izvršiti ispitivanje radnog okoliša (mjerenja).

Popis svih ovlaštenih pravnih osoba u RH možete naći na web stranici http://www.mingorp.hr/default.aspx?id=135

 Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09)

Napomena: za neispuinjavanje bilo koje obveze iz Zakona najniža kazna iznosi 10.000 kn

 

Prijava korisnika